ПРОЕКТИРАНЕ

“АРКАДА Строй Инвест” ООД е Ваш надежден партньор в целия процес на планиране и изпълнение на инвестиционния проект

Богатият опит на дружеството в проектирането и изпълнението на строително-инвестиционни проекти на жилищни, бизнес и административни сгради, съчетан и с извършването на комплексни строителни ремонти, ни дава увереност, че няма проект, с чието предизвикателство да не можем се справим.

Ние непрекъснато разширяваме и усъвършенстваме дейността си с цел максимално задоволяване изискванията на съвременното строителство.

Проектите са ни успешни защото в основите на дейността на строителна компания „АРКАДА Строй Инвест” залагаме на градивните начала – компетентност, професионализъм, творчество и качество. За всеки човек, строежа или покупката на собствен имот е заредена със специални емоции, но и с голяма загриженост за евентуални проблеми. Поради това нашата фирма проектира с опитния си екип в кратки срокове, но с голяма прецизност и се стреми да влага винаги оригиналните идеи, отразяващи Вашата индивидуалност и специфични изисквания.

Ние залагаме преди всичко на функционалността, съчетана с естетика в планирането на нашите сгради, като наблягаме на съвременен дизайн и запомнящи се решения.

От първата копка до ключа

От първите разговори за бизнес идеята до окончателното въвеждане в експлоатация, „АРКАДА Строй Инвест“ ще е Вашия неотменен партньор, който със знанията на експертите си, с опита си на местния пазар и добрите си взаимоотношения с всички общински и държавни служби, ще Ви преведе успешно и лесно през сложния, многоетапен и комплексен процес на строителството.

С нас Вие няма да губите време и ще избегнете забавяния, поради непознаване на нормативните изисквания, сектора и пазара. Нашият екип ще Ви ориентира на всеки етап и по всички въпроси, които са важни за успешното изпълнение на Вашата инвестиция.

Предварително проучване

Ако имате идея за развитие на имот, строеж върху парцел, изграждане на жилищна или бизнес постройка, или строителна инвестиция от всякакъв тип, ние ще Ви подкрепим с:

 • Информация за това доколко Вашият терен е подходящ, а ако не разполагате с такъв, ние ще Ви предложим подходящи местоположения.
 • Преценка на всички важни позитиви и негативи по Вашата идея, за да можете да вземете добре обосновано решение, като в процеса на консултация ще Ви предлагаме и алтернативи в случай на препятствия.
 • Ще осъществим от Ваше име контакт с местните власти, спестявайки Ви сложните бюрократични процедури. При нужда ще популяризираме идеята Ви в медиите и в обществени организации, с цел повишаване на инвестиционния интерес.
 • Предпроектно проучване и проектиране по всички части на инвестиционния проект

Първите стъпки в инвестиционния проект

 • Oсигуряване на законово стартиране на инвестиционния процес – подробен устройствен план или виза за проектиране, съгласувателни процедури с компаниите за комунални услуги, съгласуване с местните органи за опазване на околната среда, пожаробезопасност и хигиена на труда и одобряване на проектите
 • Законосъобразно стартиране на строителството – оценка за съответствие на проектите, разрешение за строеж, строителна линия и откриване на строителната площадка
 • Геодезическо заснимане

Управление на строителния процес

 • Строителен надзор (законосъобразно протичане на строителните работи)
 • Координатор по безопасност и здраве
 • Инвеститорски контрол в строителния процес
 • Екзекутивно геодезическо заснимане
 • Законосъобразно приключване на строителството и разрешение за ползване на обекта

Управление на критични ситуации

Казусите, които могат да препятстват инвестиционните Ви намерения са безброй. Именно в тези ситуации нашият дългогодишен опит ще Ви даде спокойствието, че при възникването на критични ситуации Вие ще имате до себе си хора с опит, знания и добра репутация в региона.

Съпътстващи услуги

Ние работим с редица компании, които могат да предоставят допълнителни услуги за разработването и изпълнението на Вашата инвестиция. Сред тях се включват:

 • Геодезическо заснимане и проектиране по част геодезия;
 • Проектиране – на пътна част, на част организация на движението, на част озеленяване;
 • Вертикална планировка, проектиране корекции на реки;
 • План и координатор по безопасност и здраве.

Строителен надзор

Ние ще Ви насочим към най-подходящата лицензирана агенция за независим строителен надзор в съответствие с чл.168 на ЗУТ:

 • Надзор върху качеството на извършените строително-монтажни работи и тяхното съответствие с одобрените проекти;
 • Издаване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството с оглед изискванията на РДНСК, РИОСВ, ОДПБЗН, РИОКОЗ, Служба по кадастър и всички други държавни и общински служби;
 • Законосъобразно стартиране на строително-монтажните работи;
 • Комплектоване и поддържане на редовността на строителното досие на обекта до неговото предаване след приключване на обекта;
 • Законосъобразно приключване на строителството;
 • Спешни консултации при възникване на критични ситуации с цел предотвратяване вреди и забавяне при приключването на строежа, за което става гарант безупречната репутация на “АРКАДА Строй Инвест” и дългогодишния ни опит с държавните и общински институции;
 • Изготвяне на Окончателен доклад и Разрешение за ползване на обекта;
 • Изготвяне на Технически паспорт на строежа.

Оценка на проектите

“АРКАДА Строй Инвест” работи в партньорство с лицензирани агенции, извършващи оценка на съответствието на проектите в съответствие с чл.142 на ЗУТ. В обхвата на дейностите, задължителни за всички строежи, за които е необходимо издаването на разрешение за строеж, се влючват:

 • Преглед на инвестиционните проекти за тяхното съответствие със законовите изисквания
 • Работа заедно с Вашите проектанти за привеждане на проектите към изискванията на законовата рамка
 • Доклад за оценка на съответствието на проектите
 • Съгласувателни процедури и одобряване на проектите
 • Съдействие за издаване на разрешение за строеж

Не се колебайте, потърсете ни!